Evenimente

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT, ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI POLITICE

by Alexandru Pirlea -

ADMITEREA LA STUDII PRIN DOCTORAT ŞI POSTDOCTORAT


 • USPEE ”Constantin Stere” anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat (bază de contract), pentru anul de studii 2022-2023, conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului n.
 • Studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
 • La concursul de admitere pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de master sau de studii superioare cu media generală nu mai mică de 8,0, precum şi  cetățenii străini și apatrizii.
 • Candidaţii la studii de doctorat susţin o probă la specialitate şi la una din limbile străine.
 • Studenţii-doctoranzi admişi vor avea posibilitatea de a accede la conducătorii de doctorat din cadrul USPEE "C. Stere", care pot îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care au obţinut acest drept.
 • Actele urmează a fi depuse de la 15 octombrie  2022
 • Examenele de admitere vor avea loc în perioada 15- 30 decembrie  2022.
 • Studiile încep la 1 noiembrie 2022.

Actele se depun  pe adresa: USPEE ”Constantin Stere”, Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200, biroul 601, informaţii la tel. 022 358427 sau pe www.uspee.md


ACTELE NECESARE:

 • Formular de cerere (se completează la momentul depunerii dosarului);
 • curriculum vitae şi fişa personală de evidenţă a cadrelor;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia legalizată a diplomei de master sau de studii superioare şi a suplimentului la diplomă / anexei la diplomă. Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu o temă la specialitatea aleasă sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate şi a brevetelor de invenție (cel puţin 2);
 • Scrisoare de motivație privitoare la alegerea specializării prin doctorat;
 • recomandări a 2 specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • Candidaţii care au făcut studiile în stăinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi va completa actele pentru echivalarea acesteia;
 • extras legalizat din carnetul de muncă (la necesitate);
 • 3 fotografii 3×4 cm.


Cetăţenii altor state şi apatrizii depun suplimentar:

 • formularul de cerere;
 • copia paşaportului;
 • copia certificatului de naştere;
 • asigurare medicală
 • certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de şcolarizare, asigurare medicală, cazare şi trai.
 • certificat de cazier judiciar;
 • certificat medical HIV/SIDA
 • certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine confirmând (pentru fiecare diplomă):
 • autenticitatea diplomei
 • perioada de studii
 • valoarea academică a diplomei
 • descrierea sistemului de notare;
 • 5 fotografii 3×4 cm.

ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA UNIVERSITATEA UMANISTĂ DIN MOSCOVA, 19-20 NOIEMBRIE 2015

by Alexandru Pirlea -

La invitaţia decanului facultăţii de Drept a Universităţii  Umaniste din Moscova L.Soşnicova, dr., prof., o delegaţie din partea USPEE „Constantin Stere” a participat  pe 19-20 noiembrie 2015 la festivităţile de celebrare  a 20 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept.

DECERNAT CU MEDALIA „MIHAI EMINESCU”

by Alexandru Pirlea -

La data de 18 noiembrie 2015, în cadrul Conferinței Internaționale cu genericul: „Sustenabilitatea viitorului prin știință și artă.”, organizată de USPEE „Constantin Stere”, Universitatea Americană din Moldova și alte organizații nonguvernamentale, pentru muncă științifică prodigioasă d-nul Avornic Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, Președinte al Senatului USPEE „Constantin Stere” a fost decernat cu medalia „Mihai Eminescu”.

Older topics...